Grandezza medverkar på Sveriges ledande event inom operationsflöde 2018-05-30 - 31

KONKRETA ARBETSSÄTT FÖR EFFEKTIVA OPERATIONSFLÖDEN

Vad krävs för att skapa effektiva och på lång sikt hållbara operationsflöden i din verksamhet? Vilka delar är avgörande för en framgångsrik operationsplanering? Och var börjar vi?

Operationsverksamhet handlar till stor del om resursallokering. Stora kvalitetsbrister och kostnader uppstår på grund av att resurser blir outnyttjade. Detta beror till stor del på att planering och utfall av resursanvändning inte är överensstämmande.

Någonting som verkligen kan bidra till en effektivisering och optimering av resursanvändandet inom operationsavdelningen är en simulering av operationsverksamheten - ett verktyg för att optimera operationskapaciteter för att minska operationsköer.

På workshopen går vi även igenom den mycket framgångsrika brittiska metoden Althuros Theatre Optimisation Method (ATOM), som går ut på att korta köerna genom systematiskt förbättringsarbete:

  1. Förbättra planeringsprecisionen för ökad produktivitet med bibehållen kvalitet
  2. Organisera efter resurskostnad för optimal kostnadseffektivitet
  3. Boka smartare från väntelistan för högre resursutnyttjande
  4. Förenkla processen före och efter knivtid för kortare ledtider

Verkliga fallbeskrivningar används för att besvara frågeställningar kring vilken verksamhet som bör använda vilka salar under vilka tider för att säkerställa att verksamheten kan möta operationsbehovet. På workshopen kommer vi att tillsammans djupgående gå igenom positiva exempel från andra verksamheter och titta på vilka konkreta förändringar som gjorts för att uppnå förbättringar.

 

Fredrik Lindén, Grandezza och Christoffer Ogeus, EFESO, har lång erfarenhet av att arbeta i och kring operationsplaneringen och operationsflödet. Genom konkreta åtgärder i opererande verksamheter har man hjälpt till att lyckas med att utföra flera operationer med befintliga resurser och på så sätt kortat ner vårdköerna.